VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48(1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции (на училищно, регионално и национално равнище):

а)   похвала от Директора на училището и Педагогическия съвет, определена със

заповед на директора;

б)   похвална грамота;

в)   материална награда, определена от УН за учениците завършващи гимназиален етап;

г)   награда за изяви и постижения на ученици от профил хореография или професия

„Танцьор“ в гимназиален етап (от спонсорства и дарения).

(2) Педагогическият съвет присъжда наградите по предложение на класния ръководител, Административното ръководство и Училищното настоятелство.

[button color=“white“ size=“small“ link=“http://elinpelin-varna.com/?page_id=141″ ]обратно[/button]