V. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.1З. Директора със своя заповед определя лице отговорно за провеждането на обществени поръчки в СОУ „Елин Пелин“ , като му разписва конкретни права и отговорности.

Чл.14. Лицето по чл. 13 от настоящите вътрешни правила, ръководейки се от планираните обществени поръчки за съответната календарна година, докладва на директора за всяка предстояща процедура;

Чл.15. След стартиране на процедурата от директора на училището лицето по чл. 13 подготвя съответната тръжната документация.

Чл.16. След утвърждаване на тръжната документация от директора, лицето по чл. 1 З чрез електронния подпис на училището я публикува в РОП на АОП.

Чл.17. В деня на публикуване на тръжната документация в РОП на АОП лицето по чл. 13 я предава на лицето по чл.4 от настоящите вътрешни правила, което също я публикува в профила на купувача най-късно на следващия работен ден, по реда и начина определени в чл. 10 от настоящите вътрешни правила.

Чл.18. Определеното лице за извършване на предварителен контрол- гл. счетоводител, извършва проверка на публикуваната информация в РОП на АОП и в профила на купувача в първия работен ден след публикуването им, за което попълва контролна карта – Приложение № 1 към настоящите вътрешни правила. Чл.19. При установени несъответствия информира директора и лицето по чл.4, които взимат решение за начина на отстраняване на допуснатите неточности. Чл.20. Лицето за извършване на предварителен контрол- счетоводител, осъществява вътрешен контрол на работата на лицето по чл.4.

Чл.21. Лицето за извършване на предварителен контрол- гл. счетоводител, до 25-то число на месеца извършва мониторинг на профила на купувача.

Чл.22. Лицето за извършване на предварителен контрол- гл. счетоводител, веднъж годишно докладва на директора на училището за състоянието на профила на купувача.

[button color=“black“ size=“small“ link=“http://elinpelin-varna.com/?page_id=141″ ]обратно[/button]