ПОКАНА

По чл.7 ал.2 т.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към училищата

За заседание на членовете на обществения съвет при СУ “ЕЛИН ПЕЛИН” ВАРНА

Уважаеми/а господин/госпожо,

На 04.09.2017 г. от 17.00 ч. в гр. Варна, ул. Т. Влайков № 18, в сградата на СУ “ЕЛИН ПЕЛИН” ВАРНА, ет.2, ст. 201 ще се проведе заседание на обществения съвет при следния дневен ред:

  1.  Обсъждане и съгласуване на училищните учебни планове.
  2.  Обсъждане и приемане на етичния кодекс на СУ “ЕЛИН ПЕЛИН” ВАРНА.
  3.  Обсъждане на мерки за повишаване качеството на образованието.
  4.  Обсъждане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците уязвими групи.
  5.  Обсъждане  на програма за превенция на ранното напускане на училище.
  6.  Обсъждане  на мерки за намаляване на броя на отсъствията по неуважителни причини.
  7.  Обсъждане  на програма за превенция и противодействие на тормоза в училище.