КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ

“Елин Пелин ”

гр. Варна, ул.”Тодор Влайков” №18, тел. 613 156, тел. 613 129, тел./факс 613 142

 

 

На основание чл. 147 ал. 1 от ППЗНП и във връзка със заповед № 1969 /16.06.2014 г. на Кмета на Община Варна за определяне на правила за отдаване под наем на помещения публична общинска собственост за извършване на образователни и учебни дейности с ученици

 

ОБЯВЯВАМ

 

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

многофункционална спортна зала на  СОУ “Елин Пелин”

 

І. Предмет на конкурса:

1.Отдаване под наем на многофункционална спортна зала на СОУ “Елин Пелин” .

Обектът, предмет на настоящия конкурс, следва да се ползва само за извършване на образователни и учебни дейности с ученици и не се допуска използването му за други дейности.

 1. Начална конкурсна цена на многофункционална спортна зала – 830 кв.м. – стартова наемна цена – 24.00 лева на астрономичен час в делнични дни , 27.00 лева на астрономичен час в празнични дни и 35,00 лева на астрономичен час за външни клубове и организации.

Забележка: Началната конкурсна цена на обектите е определена съгласно „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг за отдаване под наем на нежилищни имоти – общинска собственост”, приета от Общински съвет – Варна.

 1. Обособени позиции:

– в делнични дни:

І обособена позиция -понеделник от 18.30 ч. до 19.30 ч.;

ІІ обособена позиция -понеделник от 19.30 до 20.30 часа ;

ІІІ обособена позиция – понеделник от 20.30 до 21.30 часа

ІV обособена позиция -вторник от 19.30 до 20.30 часа;

V обособена позиция -вторник от 20.30 до 21.30 часа;

VІ обособена позиция -сряда от 18.30 ч. до  19.30 ч.;

VІІ обособена позиция -четвъртък от 19.30 до 20.30 часа;

VІІІ обособена позиция -четвъртък от 20.30 до 21.30 часа;

ІХ обособена позиция -петък от 18.30 ч. до 19.30 ч.;

Х обособена позиция -петък от 19.30 до  20.30 часа;

ХІ обособена позиция -петък от 20.30 до 21.30 часа;

 

–  в празничните дни:

ХІІ обособена позиция събота от 09.00 ч. до 10.00 ч. ;

ХІІІ обособена позиция събота от 10.00 ч до 11.00 ч.;

ХІV обособена позиция събота от 11.00 ч. до 12.00 ч ;

ХV обособена позиция събота от 13.00 ч. до 14.00 ч. ;

ХVІ обособена позиция събота от 14.00 ч до 15.00 ч.;

ХVІІ обособена позиция неделя от  09.00 ч. до 10.00 ч. ;

ХVІІІ обособена позиция неделя от 10.00 ч до 11.00 ч. ;

ХІХ обособена позиция неделя от 11.00 ч. до 12.00 ч;

 

 1. Срок на договора за отдаване под наем на помещение публична общинска собственост за извършване на образователни и учебни дейности с ученици – до 31.08.2015 г.

 

II.Срок и място за получаване на конкурсната документация

Документи за участие в конкурса се могат да се получат всеки работен ден в канцеларията на Средно общообразователно училище “Елин Пелин” – град Варна  улица „Тодор Влайков” № 18 от 09.00 ч. до 16.00 ч. от  20.01.2015 г. до 09.02.2015 г. Информация на тел. 613-142.

III. Размер на депозита за участие в конкурса

 1. Депозитът за участие се определя в размер на стартовата месечна наемна цена, определена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти“.
 2. За участие в процедурата, кандидатът предоставя депозит по сметката на

СОУ “Елин Пелин” – Варна, както следва: обслужваща банка и IB AN: Централна Кооперативна банка IB AN – BG75 СЕСВ 9790 3324 1220 00 BIC – CECBBGSF

 1. Гаранциите на некласираните кандидати се освобождават в срок от 5 работни дни след приключване на процедурата и изтичане на срока за обжалване.

Депозитът на участника,  отговарящ за спечелената обособена позиция на спечелилия конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и към нея преди подписване на договора се внася разликата до предложената цена по оферта. Гаранцията се задържа до изтичане на срока на договора. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу заповедта на директора за утвърждаване на спечелилите конкурса участници, се задържа и неговият депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

 

 1. IV. Срок за подаване на конкурсните предложения
 2. Документите се внасят всеки работен ден в канцеларията на Средно общообразователно училище “Елин Пелин” – град Варна ул. „Тодор Влайков” № 18 от 09.00 ч. до 16.00 ч. от 20.01.2015 г. до 09.02.2015 г.
 3. Достъп за оглед на обектите – всеки работен ден в Средно общообразователно училище “Елин Пелин” – град Варна ул. „Тодор Влайков” № 18 от 09.00 ч. до 16.00 ч. 20.01.2015 г. до 09.02.2015 г. в присъствието на домакин.

 

 1. Разглеждане, оценка и класиране на предложенията:
 2. Конкурсът ще се проведе на 11.02.2015 г. от 13.00 часа в Дирекцията на Средно общообразователно училище “Елин Пелин” – град Варна ул. „Тодор Влайков” № 18, от комисия, назначена със заповед.
 3. Критерият за класиране на офертите е най-високата предложена наемна цена за един астрономически час.

 

VІ. Предложението за участие в конкурса трябва да съдържа:

 1. Заявление по образец за участие в конкурса;
 2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);
 3. За юридически лица и еднолични търговци – съдебни удостоверения, издадени на участника, че:
 • Не е обявен в несъстоятелност;
 • Не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
 • Не се намира в ликвидация
 1. Декларация, по образец, за получаване и запознаване с конкурсните

условия

 1. Декларация, по образец, за извършен оглед на обекта;
 2. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса
 3. Платежен документ за внесен депозит;
 4. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната

сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал или копие, заверено от участника/;

 1. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал или копие, заверено от участника/;
 2. Проект на договор, подписан от участника;
 3. Свидетелство за съдимост за преподавателите, които ще осъществяват дейността, за която се наема помещението – в случаите на отдаване под наем за образователни и учебни дейности,
 4. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик;

 VIІ. Условия за представяне и приемане на предложенията:

1.Ще бъдат допуснати до разглеждане, оценка и класиране само предложения, които отговарят на изискванията, определени в документацията.

2.Предложенията са представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва име / фирмата /,адрес на участника за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и се отбелязва обекта – предмет на конкурса и обособена позиция, за която се кандидатства. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с предложението.

3.При приемане на предложенията върху плика се отбелязват поредния входящ номер, датата, часът на постъпването им и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.Не се приемат оферти и не се разглеждат предложения, които:

 • са подадени след изтичане на крайния срок;
 • са подадени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост;

5.До участие в процедурата не се допуска кандидат, ако е налице някое от следните обстоятелства:

 • представеното предложение не отговаря на предварително определените условия на документацията;
 • не е представен някой от изискуемите документи;

-не съдържат документ за внесен депозит за участие в конкурса;

6.Допълнение      или изменения на подадените офертни документи, както и тяхното оттегляне се допускат до изтичане на срока за подаване на офертите.