Отдаване под наем на многофункционална спортна зала

Image1На основание чл. 147 ал. 1 от ППЗНП и във връзка със заповед № 1969 /16.06.2014 г. на Кмета на Община Варна за определяне на правила за отдаване под наем на помещения публична общинска собственост за извършване на образователни и учебни дейности с ученици

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:

 многофункционална спортна зала на СОУ “Елин Пелин”

Повече тук: