Трета поправителна сесия

Училищното ръководство на СОУ „Елин Пелин“ уведомява родители и ученици, че е получено разрешение от доц. Румяна Коларова, министър на образованието и науката в срок до 10.10.2014 год. да бъде проведена трета поправителна сесия за учебната 2013-2014 година.

Разрешението се отнася само за ученици, получили слаби оценки на поправителните изпити на НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ДВА УЧЕБНИ ПРЕДМЕТА от задължителната или задължителноизбираемата подготовка.

Желаещите да участват на тази поправителна сесия, трябва да подадат заявления в канцеларията на училището до 19.09.2014год.

На основание подадените заявления ще бъде изготвен график за провеждане на изпитите, който ще обявим на сайта и на видно място в училището.