I.ОБЩИ ПРАВИЛА

Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат създаването и поддържането на профил на купувача, който представлява обособена част от електронната страница на училището или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.

Чл.2. С вътрешните правила са определя редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки и публикуването им в профила на купувача, в случаите определени със ЗОП.

Чл.3. Целта на правилата е да регламентират:

Структурата на Профила на купувача, който се намира на интернет страницата на СОУ „Елин Пелин”.

  1. Реда и сроковете за поддържане на Профила на купувача на СОУ „Елин Пелин“
  2. Публикуване на документи и удостоверяване на датата на публикуването на електроните документи в него.
  3. Условията и реда за организиране и изпращане за публикуване в Регистъра на обществените поръчки (РОЩ на Агенцията по обществените поръчки (АОП) на изискуемите от Закона за обществените поръчки (ЗОП) документи и информации за обществени поръчки, възлагани по реда на чл. 14, ал. 1, ал.3 и ал. 4 от ЗОП.
  4. Условията и реда за организиране и публикуване в „Профила на купувача” на СОУ „Елин Пелин“ на изискуемите от ЗОП документи и информации за обществени поръчки, възлагани по реда на чл. 14, ал. 1, ал.3 и ал. 4 от ЗОП.

Действията, компетентностите и отговорностите на длъжностните лица и съответните структурни звена по поддържането и публикуването на „Профила на купувача” на СОУ „Елин Пелин”.

  1. Контрол по поддържане на „Профила на купувача” на СОУ „Елин Пелин“ и публикуване на документи в него.

[button color=”red” size=”small” link=”https://elinpelin-varna.com/?page_id=141″ ]обратно[/button]