ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 2022/2023

Извънкласни дейности

На основание чл. 257 ал. 1, чл. 258 ал. 1, чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, чл. 31 ал. 1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с ПМС № 289 от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет, Решение на ПС (Протокол № 1/05.10.2022 г.), със

Заповед № РД – 07 – 127/ 06.10.2022  г.
на Директора на училището, госпожа Донка Иванова се определят

Групи

за занимания по интереси

за учебната 2022/2023 година

1. Тематично направление: Математика

– 1а клас  – 14 ученици – „Любознайко“ – ръководител Недялка Йорданова

– 2а клас  – 14 ученици – „Математиката – лесна и интересна“ – ръководител Даниела Ябанджиева

– 2б клас  – 15 ученици – „Математически приключения“ – ръководител Стефани Димитрова

– 3а клас  – 14 ученици – „Математиката – знам и мога“ – ръководител Надежда Кирязова

– 4а клас – 14 ученици – „Забавна математика“ – ръководител Донка Василева

– 4б клас – 12 ученици – „Математически вълшебства“ – ръководител Светлана Костадинова

– 7а клас – 13 ученици –„Уча, мога, знам“ – ръководител Светлана Колева

– 8а клас – 12 ученици – „Може ли животът без математика“ – ръководител Диана Цанкова

– 10 а клас – 12 ученици –„Мисля, мога, знам“ – ръководител Светлана Колева