Други

  1. УЧИЛИЩЕН  МЕХАНИЗЪМ ЗА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО И УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

  2. ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ НА ДОСТЪПА В УЧИЛИЩЕ

  3. СПОРТЕН КАЛЕНДАР

  4. Етичен кодекс на СУ „ЕЛИН ПЕЛИН

  5. ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СУ “ЕЛИН ПЕЛИН”

  6. ПЛАН за квалификационна дейност