Други

  1. УЧИЛИЩЕН  МЕХАНИЗЪМ ЗА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО И УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

  2. ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ НА ДОСТЪПА В УЧИЛИЩЕ

  3. СПОРТЕН КАЛЕНДАР

  4. Мерки за повишаване качеството на образованието

  5. Програма за превнция на ранното напускане на училище

  6. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

  7. Етичен кодекс на СУ „ЕЛИН ПЕЛИН

  8. ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

  9. ПЛАН за квалификационна дейност