Целодневна организация на обучението

Целодневната организация на учебния ден на учебния ден е разработена в съответствие със специфичните условия на обучение в СУ „Елин Пелин“ гр. Варна и при спазване на изискванията на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр.68 от 1999 г.), и Наредбата за организация на организация на дейностите в училищното образовани.