Равен достъп до училищно образование в условията на криза

На основание на Заповед №РД-07-57/18.09.2023г. на директора на СУ “Елин Пелин”, гр.Варна е сформирана група: В света на думите с деца от подготвителна група за обучение по български език