проект “Успех за теб”

групите са утвърдени със заповед на Директора № РД-07-640/09.02.2024 година