Образование за утрешния ден 2020/2021

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е logo-1.jpg

Със Заповед № РД – 07 – 237/ 26.11.2020  г.
на Директора на училището, госпожа Донка Иванова се определят следните групи

за учебната 2020/2021 година

„Гугъл приложения – работа в облак“ – 6 а клас, ръководител: Живка Добрева

Вход всистемата

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.012-0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г.