ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 2019/2020

Извънкласни дейности

На основание чл. 257 ал. 1, чл. 258 ал. 1, чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, чл. 19 ал. 1 от Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с ПМС № 289 от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет, Решение на ПС, със

Заповед № РД – 07 – 117/ 08.10.2019  г.
на Директора на училището, госпожа Донка Иванова се определят

Групи

за занимания по интереси

за учебната 2019/2020 година

1. Област Математика

– 1а клас  – 14 ученици – „Забавна математика“ – ръководител Донка Василева

-2а клас  – 13 ученици – „Любознайко“ – ръководител Недялка Йорданова

– 4а клас – 12 ученици – „Мисля, мога, знам“ – ръководител Светлана Колева

– 5а клас – 12 ученици – „Обичам математическите приключения” – ръководител Диана Цанкова

2. Област Дигитална креативност – Информационни технологии

– 6а клас – 15 ученици – „Гугъл приложения – работа в облак“ – ръководител Живка Добрева

3. Област Природни науки – химия и опазване на околната среда

– 8а клас – 15 ученици – „Заедно за природата“ – ръководител Радостина Филева

4. Област Технологии и предприемачество

– 10а клас – 15 ученици – „Практически финанси“ – ръководител Евгения Георгиева

5. Област Изкуства и култура

– 3-5 клас – 15 ученици – Вокална група „Моряче“ – ръководител Красимир Димитров

– 6-7 клас – 15 ученици – Хореография „Танците на българите“ – ръководител Радослав Иванов