Прием в Подготвителна група

1. Прием в СУ “Елин Пелин” за подготвителна група – една група с 23 деца – шестгодишни на полудневна организацция на учебния ден, съгласно максималния норматив за броя на децата в групите от приложение No 7 към чл.53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование.

Заповед на директора на СУ “Елин Пелин” – гр. Варна

Заявлени е за прием в ПГ 5-6 год. изтегли от тук