ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ 2020/2021

На основание чл. 257 ал. 1, чл. 258 ал. 1, чл. 259 ал. 1 от ЗПУО, чл. 19 ал. 1 от Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с ПМС № 289 от 12.12.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет, Решение на ПС, със

Заповед № РД – 07 – 113/09.10.2020 г.
на Директора на училището, госпожа Донка Иванова се определят

Групи

за занимания по интереси

за учебната 2020/2021 година

1. Област Математика

– 1а клас  – 12 ученици – „Математиката – знам и мога“ – ръководител Надежда Кирязова

– 2а клас  – 12 ученици – „Забавна математика“ – ръководител Донка Василева

– 3а клас  – 13 ученици – „Любознайко“ – ръководител Недялка Йорданова

– 4а клас – 12 ученици – „Раз, два, три и пресметни“ – ръководител Йорданка Димитрова

2. Област Дигитална креативност – Информационни технологии

– 8а клас – 11 ученици – „Гугъл приложения – работа в облак“ – ръководител Живка Добрева

3. Област Технологии и предприемачество

– 11 а клас – 15 ученици – „Практически финанси“ – ръководител Евгения Георгиева