Правилник

Моля запознайте се с правилника за дейността на нашето училище за учебната 2023/2024 година! (Изтегли от тук).

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”Елин Пелин ”

гр. Варна, ул.“Тодор Влайков” №18, тел./факс 613 156, тел. 613 129, 613 142

ПРАВИЛНИК  ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“
за учебната 2023/2024 г.

Правилникът е приет с Протокол № 20 на Заседание на ПС, проведено на 13.09.2023 г.

и утвърден със Заповед № РД-07-1186/14.09.2023 г. на Директора на училището.

Вашият коментар