Глава X. Управление и организация на процеса на обучение и възпитание

Чл. 65. (1) Орган за управление на училището е Директорът – чл. 258 от ЗПУО
(2) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището.
(3) Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училище.
(4) Заместник директорите подпомагат Директора при организирането на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове и длъжностната характеристика.
(5) ПС на училището включва в състава си щатни служители:
-заместник директори;
– учителите;
– учители на групи на ЦДО на обучение;
– специалистите с педагогически функции;
– медицинските лица, които обслужват училището;
– председател на УН – с право на съвещателен глас
Чл. 66. /1/ Педагогическият съвет на училището, като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси (чл. 262, чл. 263 от ЗПУО):
1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;
2. приема правилник за дейността на училището;
3. приема училищния учебен план;
4. приема формите на обучение;
5. приема годишния план за дейността на училището;
6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;
8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище;
9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;
10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;
11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции в предвидените в този закон случаи;
12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;
13. определя ученически униформи;
14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност;
15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;
16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки
между учителите с цел подобряване на образователните резултати;
17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.
– обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;
– определя начина за приемане на ученици в училището при спазване изискванията на нормативните актове;
– обсъжда работата на училищната библиотека;
– прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на санкции „предупреждение за преместване в друго училище”, “преместване в друго училище до края на учебната година” и “преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст”;
– определя дейностите извън държавните образователни стандарти и приема програми за осъществяването им;
– определя реда и условията за провеждане на поправителни, приравнителни изпити, както и на изпити за ученици на самостоятелна подготовка и изпити за промяна на оценката;
2. Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.
3. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по- малко от 2/3 от числения му състав.
4. Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от Началника на РУО на Министерството на образованието и науката .
5. За всяко заседание на ПС се води протокол.
Чл. 67. (1) Сдружението “Училищно настоятелсто – СОУ “Елин Пелин” е обществен орган за подпомагане на дейността на училището.
(2) С цел изграждането на облика на училището, училищното настоятелство може да предлага на ПС за утвърждаване униформено облекло, униформени символи и ритуали.
Чл. 68. Обществения съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и граждански контрол на управлението му (чл. 265 ал. 2 от ЗПУО).
Чл. 69. Образователния процес се осъществява в съответствие с Националната стратегия за качество на образование.

 

обратно
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com