Глава IX. Гражданско образование

(чл. 3 ал. 1, чл. 6 ал. 1 , чл. 15 ал. 2, ал. 4 и чл. 19 ал. 1 от НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование)

 

Чл. 59. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са взаимносвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със здравето и поддържането на устойчива околна среда.

Чл. 60. (1) В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществяват в процеса на придобиването на всички видове училищна подготовка.

(2)      В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществяват и:

1.    в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление;

2.     в заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден;

3.     в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование

4.     интегрирано в процеса на придобива на общообразователна, профилирана и професионална подготовка чрез ориентиране на обучението към придобива на компетентности от гражданското образование

Чл. 61. В съответствие с политиката на училището се разработват програми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование, които се изработват от училищна комисия, определена със заповед на директора и се актуализират в началото на всяка учебна година.

Чл. 62. За разработване и координиране на прилагането на училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование със заповед на директора се определят постоянно действащи екипи, за срок от една учебна година.

Чл. 63. За осъществяване на процеса на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование се формират ученически съвети към всяка паралелка от трима члена, избрани от учениците. От представител на всеки ученически съвет, демократично избран от класа, се формира училищен ученически съвет.

Чл. 64. За часа на класа класният ръководител разработва годишен план за организацията и съдържанието на часа на класа, съобразен с темите в училищните програми по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.

Плановете за часа на класа се разработват до 14 септември всяка година.

[button color=“blue“ size=“small“ link=“http://elinpelin-varna.com/?page_id=18″ ]обратно[/button]