Глава VIII. Подкрепа за личностно развитие

Чл. 52. На децата и учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и ученик по условия и ред, определени от Наредба за приобщаващо образование от 04.11.2016 г.
Чл. 53. В годишния план на училището са включени дейностите, сроковете и отговорниците за предоставяне обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Чл. 54. Със заповед на директора в началото на всяка учебна година се определя координатор и при необходимост – координиращ екип за организиране на процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие (чл. 7 ал. 1 и ал. 2 от Наредба за приобщаващо образование от 04.11.2016 г.)
Чл. 55. Общата подкрепа е насочена към всички деца и ученици и включва:
– екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти
– кариерно ориентиране на учениците
– библиотечно и информационно обслужване
– поощряване с морални и материали награди
– дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемно поведение
– дейности за превенция на обучителни затруднения
Чл. 56. Допълнителна подкрепа се предоставя:
– на деца и ученици със СОП:
– на деца и ученици в риск
– на деца и ученици с изявени дарби
– на деца и ученици с хронични заболявания
Чл. 57. Допълнителна подкрепа за личностно развитие се реализира чрез план за
подкрепа изготвен за дете или ученик по чл. 187 ал. 2 от ЗПУО
Чл. 58. /1/ СУ „Елин Пелин“ има етичен кодекс на училищната общност, който се
изготвя по достъпен и разбираем начин и се обсъжда с представители от
педагогическия съвет, училищното настоятелство, обществения съвет и ученическия
съвет.
/2/ Училищната общност приема Етичния кодекс след съгласуване с представители на синдикалната организация.
/3/ Директорът утвърждава Етичния кодекс и той се публикува на интернет страницата на училището.

[button color=“purple “ size=“small“ link=“http://elinpelin-varna.com/?page_id=18″ ]обратно[/button]