Глава VI. Награди на учениците

Чл. 45(1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции (на училищно, регионално и национално равнище):

а)   похвала от Директора на училището и Педагогическия съвет, определена със заповед на директора;

б)  похвална грамота;

в)   материална награда, определена от УН за учениците завършващи гимназиален етап;

г)   награда за изяви и постижения на ученици от профил хореография или професия „Танцьор“ в гимназиален етап (от спонсорства и дарения или по процедурата за получаване на стипендия).

(2) Педагогическият съвет присъжда наградите по предложение на класния ръководител,  Административното ръководство и Училищното настоятелство.

 

[button color=“purple “ size=“small“ link=“http://elinpelin-varna.com/?page_id=18″ ]обратно[/button]