Глава 1. Общи положения

Чл. 1. Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение и възпитание в СУ “Елин Пелин” конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците и родителите на учениците, съобразно:

Закона за народната просвета (ДВ, бр. 86 от 18. 10. 91 г., изм. и доп. в бр. 36 от 98 г. , доп. в бр. 124 от 98 г. , изм. в бр. 153 от 98 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 90/2002 г., бр. 95/2002 г., бр. 29/2003 г., бр. 71/2003 г.), бр. 86 от 2003 г., бр. 114 от 2003 г., бр.40 от 2004 г., ДВ брой 50 изм. ДВ. бр.28 от 1 Април 2005г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр. 103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр. 105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.41 от 19 Май 2006г., изм. ДВ. бр. 105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр. 113 от 28 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 15 Май 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.50 от 2 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г .)

Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 31 от 14. 04. 92 г., изм. в бр. 62 и 77 от 92 г. , бр. 54 и 75 от 93 г., попр. в бр. 90 от 93 г., изм. в бр. 13 и 68 от 94 г., бр. 3 и 75 от 95 г., бр. 8 от 96 г., изм. и доп. в бр. 119 от 98 г. , бр. 68 от 30. 07. 99 г. , изм. в бр. 19 от 2000 г. и изм. и доп. в бр. 53 от 2001 г., бр. 7 от 2002 г., бр. 68 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г. , бр. 7, бр. 51, бр. 87 и бр. 94 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 58 от 29.07.2011 г. и бр. 43 от 23.05.2014 г.); Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН);

Закон за закрила на детето (ЗЗД);

Той регламентира взаимоотношенията между страните в процеса на обучение и възпитание при пълно зачитане и уважение на човешката личност.

– Закон за защита срещу дискриминацията – “Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.”

Наредба № 3 ДВ бр.46, 2004 г. за организацията и провеждането на ДЗИ;

Наредба № 3 от 15. 04. 2003 г. за системата на оценяване обн., ДВ, бр. 37 от

22.04.2003    г., в сила от 22.04.2003 г., попр., бр. 48 от 23.05.2003 г., изм., бр. 46 от

28.05.2004     г., в сила от 28.05.2004 г., изм. и доп., бр. 65 от 9.08.2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г., бр. 70 от 8.08.2008 г., бр. 11 от 10.02.2009 г., бр. 73 от

11.09.2009 г., в сила от 15.09.2009г.;

Наредба № 4 от 16. 04. 2003 г. за документите за системата на НП (обн., ДВ, бр. 41 от 8.05.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., попр., бр. 48 от 23.05.2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 22.07.2003 г., в сила от 22.07.2003 г., бр. 47 от 1.06.2004 г., бр. 55 от 5.07.2005 г., бр. 47 от 9.06.2006 г., в сила от 9.06.2006 г., бр. 51 от 26.06.2007 г., бр. 74 от 14.09.2007 г., в сила от 14.09.2007 г., бр. 7 от 22.01.2008 г., бр. 27 от 11.03.2008 г., бр. 52 от 10.07.2009 г., бр. 42 от 4.06.2010 г., бр. 37 от 13 май 2011 г., бр. 70 от 2011 г.)

Закон за предучилищното и училищното образование Наредба за приобщаващо образование

Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование Наредба 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците Наредба 8 информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование

Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование от 11.10.2016 г.

Наредба № 5 за предучилищно образование

Чл. 2. Правилникът е задължителен за Директора, заместник директорите, учителите, учениците, родителите им и служителите в СУ “Елин Пелин”, както и за всички други лица, които се намират на територията на училището. Издава се на основание чл. 28, ал.1, т.2 от ЗПУО.

[button color=“blue“ size=“small“ link=“http://elinpelin-varna.com/?page_id=18″ ]обратно[/button]