Седмично разписание на I - IV клас СОУ "Елин Пелин" за учебната 2017/2018 г. в сила от 15.09.2017 г.

п

о

н

е

Д

е

л

н

и

к

I А

I Б

II А

II Б

III А

III Б

IV А

IV Б

1

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

БЕЛ

Математика

Математика

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

БЕЛ

3

Математика

Англ. език- ИП 9

Музика

Технологии

Математика

Човек и о-во

Математика

Математика

4

Музика

Изобр. изкуство

Хореогр.- ИП 26/28

Англ. език 9

Човек и о-во

ФВС

Чов. прир./ИИ

Чов природа / ИИ

5

МФС ** 10

Изобр. изкуство

Хореогр.- ИП 26/28

Музика

Музика / ФВС

Англ. език 9

Изобр.изк-во

Изобр.изк-во 17

6

МФС 10

в

т

о

р

н

и

к

1

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Музика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

2

БЕЛ

БЕЛ

Англ. език 9

БЕЛ

БЕЛ

Човек и прир. 3

БЕЛ

БЕЛ

3

Математика

Математика

Матем./Из. и-во

Матем./ Из. изк.

Човек и природа

Математика

Англ. език 9

Математика

4

ФВС

ФВС

Изобр. изкуство

Изобр. изкуство

Английски език 9

Изобр.изкуство

Музика

Музика / ФВС

5

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

ФВС

Изобр.изкуство

ФВС

Английск език 9

6

ЧК

ЧК

ЧК

ЧК

с

р

я

А

а

1

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

Матем/Чов. о-во

БЕЛ

БЕЛ

2

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ -ИП

Математика

Матем/Чов. о-во

Англ. език 9

Човек и природа

Човек и природа

3

Математика

Математика

Математика

Музика

Дом.бит техника

БЕЛ

Математика

Английск език 9

4

Музика

Музика

ФВС

Англ. език 9

Хореогр.ЗИП26/28

БЕЛ

ФВС

Математика

5

ФВС

ФВС

Музика

МФС *х 10

Хореогр.ЗИ П 26/ 28

Гфвс

Англ. език 9

Музика

6

СИП Англ. език9

МФС *х 10

ч

е

т

в

ъ

р

т

ъ

к

1

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

2

БЕЛ- ИП

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ -ИП

Английски език

БЕЛ

Математика

БЕЛ

3

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика

Англ. език 9

Дом.бит техн

Математика

4

Изобр. изкуство

Музика

Англ. език 9

ФВС

Изобр. изкуство

Математика

Хореогр. -ЗИП 28/32

ФВС

5

Изобр. изкуство

МФС *х 10

ФВС

Англ. език-ИП 9

Изобр. изкуство

Музика / ФВС

Хореогр. -ЗИП 28/32

Дом. бит и техн.

6

МФС*1 10

п

е

т

ъ

к

1

Околен свят

БЕЛ -ИП

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ -ЗИП

2

Технологии

Околен свят

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ -ЗИП

БЕЛ

Английск език 9

3

Хореогр. ИП30/32

Технологии

Околен свят

Околен свят

Математика

Матем. - ЗИП

Англ. език 9

Матем. - ЗИП

4

Хореогр. ИП30/32

Англ. език- ИП 9

Технологии

Матем. -ИП

ФВС

Музика

Чов. и о-во

Човек и о-во

5

МФС*1

ФВС

Английски език 9

Дом. бит техн.17

Музика / ФВС

ФВС

6

СИП Англ. език 9

МФС *г 10

Модул: Лека атлетика,/йинйбаскетбол, миниволейбол

Директор:..........

Д. Иванова

Седмично разписание на V - VII клас СОУ „Елин Пелин" за учебната 2017/ 2018 г. в сила от 15.09.2017г,

5 А

5 Б

6 А

7 А

1

БЕЛ

12

Изобр. изкуство

27

ФВС

11

Химия

24

=

2

Изобр. изкуство

27

Английски език

16

БЕЛ

12

БЕЛ -ЗИП

11

X

§

3

| Математика

19

БЕЛ - ИП

13

Музика

26

История 1 ср./ Географ. 2ср.

22/23

4

Английски език

16

Математика

19

Математика

18

БЕЛ

14

ш

X

5

Инф.технологи и

20

ФВС

11

География

23

Математика

18

о

6

ФВС

11

Инф.технологии

20

Английски език

16

Музика

26

X

7

Хореография СИП

28/31

Хореография СИП

28/31

Хореография СИП

28/31

Хореография СИП

28/31

Хореография СИП

28/31

Хореография СИП

28/31

I

История

22

Изобр. изкуство

27

БЕЛ

12

ФВС

11

2

БЕЛ

12

Музика

26

Английски език

16

История

22

а

3

Музика

26

Геогр. lcp/Човек иприрод

23/25

Човек и прир.1ср./ География

24/23

БЕЛ

14

S

X

4

Геогр. lcp/Човек иприрода 23/25

История

22

Математика

18

БЕЛ

14

сц

5

Изобр. изкуство

27

Математика

19

История

22

Математика

18

©

н

6

Математика

19

БЕЛ

12

Изобр. изкуство

27

Физика 1 ср. /Химия 2ср.

24/24

CQ

7

ЧК 12

ЧК 17

ЧК 24

ЧК 22

8

9

1

БЕЛ

12

История

22

Математика

18

Английски език

16

2

История

22

Математика

19

ФВС

11

Математика

18

<

3

Хореогр. 1ср/ФВС2ср

26,28/11

Технологии 1ср./ФВС

17 /11

Човек и природа

24

Технологии

27

X

4

Математика

19

Технологии и предпр.

27

БЕЛ

12

БЕЛ

14

и

5

Технологии и предпр.

27

Английски език

16

БЕЛ

12

Хореография ЗИП

29/31

6

Технологии lcp. / АЕ 2

ср. 27/16

БЕЛ

12

АЕ 1 ср. / ДТИ 2 ср.

16/17

Хореография ЗИП

29/31

7

МФС

10

Хореография 2гр. 2 ср.

29/31

'

1

БЕЛ

12

Английски език

16

Технологии

27

Биология

25

ЬА

2

БЕЛ

12

Човек и природа

25

История

22

Физика

24

3

Английски език

16

БЕЛ

12

Човек и природа

24

Изобр. изкуство

27

CU

4

Математика

19

БЕЛ

12

Инф. технологииХореография 18/29,31

Музика 1 ср./ Изобр.изк.2 ср.

26/17

н

5

Човек и природа

25

Музика

26

Хореография/Инф.технологии29,31/18

Английски език

16

ц

т

6

Музика

26

Математика

19

ФВС 1 ср. /Хореография 1 гр.

11/29,31

Инф.технологии

18/20

7

МФС *'

10

МФС *'

11

. : ;

I

1

ФВС

11

БЕЛ

12

Математика

18

География

23

рД

2

География

23

БЕЛ- ИП/АЕ

13/16

Музика

26

Математика

18

н

и

3

Хореография ИП

26/28

ФВС

11

БЕЛ

12

Биология

25

с

4

Хореография ИП

26/28

Човек и природа

25

БЕЛ - ИП

12

Английски език

16

5

Човек и природа

25

География

23

Английски език

16

БЕЛ

14

6

Англ. език

16

Математика И И

18

Изобр. изкуство

27

ФВС

11

7

МФС *'

11

V -VII клас Модул: волейбол, баскетбол

Директор:...................

Д. Ивано!

Седмично разписание на VIII-XII клас СОУ..Елин Пелин" за учебната 2017 / 2018 г . в сила от 15.09.2017 г.

П

VIII А

VIII б

IX А

X А

XII А

0

1

Предприемачество

23

Английски език

17

Немски език

16

БЕЛ

15

Бълг. нар. танци

29/31

н

2

Философия

23

Английски език

17

Музика

26

Кл. харак. танци ЗИП

30/ 32

Бълг. нар. танци

29/31

е

3

Английски език

16

БЕЛ

15

Химия

24

Бълг. нар. танци

ЗИП

30/32

Английски език ЗИП

17

д

4

Български екзерсис

29,31/30,32

Философия

23

Английски език

17

Химия

24

БЕЛ

15

л

5

Български екзерсис

29,31/30,32

Химия

24

История

22

Английски език

17

Математика

19

6

Химия

24

Математика

18

Психология

23

Математика

19

История ЗИП

24

к

7

БТ учебна практика 1гр.

30/32

МФС *1

11

МФС *1

10

Етика и право

23

История ЗИП

24

8

БТ учебна практика 1гр.

30/32

в

1

Английски език

16

Английски език

17

Биология

25

История на танца

ЗИП 28

География ЗИП

23

т

0

2

Биология 1ср./ Физика 2ср. 25/24

Английски език

17

БЕЛ

15

Разч.и опис. на танца ЗИП 28

ФВС

11

р

3

Математика

19

Биология 1ср. / Физика

25/24

БЕЛ

15

ФВС

11

Свят и личност

22

н

4

Кл. характ. танци

26,28/30,31

БЕЛ

15

Математика

19

Немски език

16

История на танца ЗИП

29

и

5

БНТ 1ср. / Информ. техн. 30,32/20

БЕЛ

15

Информатика /Бълг. нар.танци

Физика

24

Пост. на танца ЗИП

29/31

и

УП БНТ 2ср.

ЗИП 21/28,26

к

6

Информ. техн. / БНТ 1ср. 20/30,32

Математика

18

Инф.техн./Бълг.нар.танци ЗИП

Биология

25

Пост. на танца ЗИП

29/31

21/28,26

7

ЧК 23

ЧК 18

ЧК 25

ЧК 15

ЧК 19

ХТТС 29/31

ХТТС 29/31

ХТТС 29/31

ХТТС 29/31

с

1

Физика

24

Английски език

17

Изобразително и-во

17

БЕЛ

15

География ЗИП

23

р

2

Английски език

16

Английски език

17

География

23

БЕЛ

15

Етнография ЗИП

30

я

3

БЕЛ

15

История

22

Немски език

16

Математика

19

Бълг. нар. танци ЗИП

29/31

д

4

ФВС

10

Английски език

17

Химия

24

Бълг. нар. танци

ЗИП

30/32

Бълг. нар. танци ЗИП

29/31

а

5

История

22

Физика

24

ФВС

11

Бълг. нар. танци

ЗИП

30/32

Английски език

17

6

БТ учебна практика 2 гр.

30/32

ФВС

11

БНТ ЗИП/Информатика

28,26/21

Химия

24

История

22

7

БТ учебна практика 2 гр.

30/32

БНТ ЗИП / Инф.технол.

28,26/21

История

22

МФС*1

11

8

МФС *1

10

ч

1

История

22

Информ.технологии

18/21

Физика

24

География lcp./Етика 2ср 23

История на танца ЗИП

29

е

2

Английски език

16

Информ. технологии ИП

18/21

Геогр. 1ср./ Психология 2ср. 23

История на танца ЗИП

28

История на танца ЗИП

29

т

3

Математика

19

История

22

БЕЛ

15

Уч. танц. състав

ЗИП 28/32

Английски език

17

в

4

Изобр. и-во 1ср./ Музика 2ср. 27/26

БЕЛ

15

Английски език

17

История

22

ФВС

11

ъ

5

БЕЛ

15

Английски език

17

Математика

19

ФВС

11

Свят и личност

22

р

т

б

БТ учебна практика 1гр.

30/32

Английски език

17

Биология

25

Немски език

16

БЕЛ ЗИП

15

ъ

7

БТ учебна практика 1гр.

30/32

Изобр. и-во1ср./Музик2ср.27/26

ХТТС 29/31

ХТТС 29/31

ХТТС 29/31

к

8

ХТТС 29/31

1

БЕЛ

15

Английски език

17

Физика

24

Биология

25

История ЗИП

24

п

2

БЕЛ

15

ФВС

11

История

22

Физика

24

Математика

19

е

3

ФВС

10

Математика

18

Математика

19

География

23

БЕЛ

15

т

4

География

23

Английски език

17

ФВС

11

Математика

19

БЕЛ

15

к

5

Математика

19

Английски език

17

Класически хар. танц2б,28/30,32

Информационни техн. 18/21

Клас. хар. танци ЗИП

29/31

6

Биология

25

География

23

БНТ ЗИП/Информатика

28,26/21

Английски език

17

Уч. танц. състав ЗИП

29/31

7

БТ учебна практика 2 гр.

30/32

Биология

25

Информатика/ БНТ ЗИП 21/28,26

МФС *1

10

Уч. танц. състав ЗИП

29/31

8

БТ учебна практика 2 гр

30/32

Модул: VIII, IX, X, XII клас: Волейбол, баскетбол

Директор:...........

ХД; Иванова