II. НОРМАТИВНА БАЗА

Закон за обществените поръчки (ЗОП);

Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП);

Закон за електронното управление (ЗЕУ);

Закон за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП);

Закон за Националната агенция за приходите (ЗНАП);

Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД);

Чл. 72 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс(ДОПК).

обратно
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com