Вътрешни правила за поддръжка на Профила на купувача

I.ОБЩИ ПРАВИЛА

II. НОРМАТИВНА БАЗА

III. СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

IV. ДОКУМЕНТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПУБЛИКУВАНЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

V. РЕД ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В РЕГИСТЪРА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

VI.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com