Други

  1. УЧИЛИЩЕН  МЕХАНИЗЪМ ЗА  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО И УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

  2. ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ НА ДОСТЪПА В УЧИЛИЩЕ

  3. СПОРТЕН КАЛЕНДАР

  4. Мерки за повишаване качеството на образованието

  5. Програма за превнция на ранното напускане на училище

  6. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

  7. Етичен кодекс на СУ „ЕЛИН ПЕЛИН

  8. ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

  9. ПЛАН за квалификационна дейност

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com