Публични покани

Протокол за резултатите от от проведения търг за избор на изпълнител за извършване на СМР –  „Ремонт на ограда на двора на СУ „Елин Пелин“

 

 

Избор на изпълнител за извършване на СМР – „Ремонт на ограда на двора на СУ „Елин Пелин“

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с избор на изпълнител за извършване на СМР – „Ремонт на ограда на двора на СУ „Елин Пелин“ гр. Варна Ви уведомявам, че удължаваме срока за събиране на оферти до 04.06.2018 г. – 16:30 часа и поради тази причина заседанието на комисията ще се проведе на 05.06.2018 г. от 14.30 часа в дирекцията на СУ „Елин Пелин“ гр. Варна.

 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЯВА 
 2. КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКA   
 3. Образец №1 СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 
 4. Образец №2 АДМИНИСТРАТИВНИ  СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИК 
 5. Образец 3 – декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП
 6. Образец 4 – декларация по чл. 97 ал. 5 от ППЗОП
 7. Образец 5-списък строителство
 8. Образец 6 – списък технически лица
 9. Образец 7-списък строителни работници
 10. Образец 8-техническо оборудване
 11. Образец 9-закрила на заетостта
 12. Образец 10- съгласие с проект на договор
 13. Образец 11- посещение на обекта
 14. Образец 12-декларация материали
 15. Образец 13- гаранционни срокове
 16. Образец 14-линеен график
 17. Образец 15- подизпълнител
 18. Образец 16-техническо предложение
 19. Образец 17- ценово предложение
 20. Образец 18 – ЗИФОДРЮПДРС
 21. Образец 19- проект на договор
 22. Проект,   Чертежи
 23. Отговор на запитване

 24. нов ОБРАЗЕЦ № 5

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com