Правилник

Моля запознайте се с правилника за дейността на нашето училище за учебната 2017/2018 година! (Изтегли от тук).

 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ”Елин Пелин ”

гр. Варна, ул.“Тодор Влайков” №18, тел./факс 613 156, тел. 613 129, 613 142

ПРАВИЛНИК  ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“
за учебната 2017/2018 г.

Правилникът е приет с Протокол №23 на Заседание на ПС, проведено на 08.09.2017 г.

Глава I. Общи положения

Глава II. Устройство и дейност

Глава III. Права и задължения на педагогическите специалисти

Глава IV. Права и задьлжения на учениците 

Глава V. Санкции на учениците

Глава VI. Награди на учениците

Глава VII. Права и задължения на родителите

Глава VIII.Подкрепа за личностно развитие

Глава IX. Управление и организация на процеса на обучение и възпитание

Глава X. Преходни и заключителни разпоредби

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates