Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА
ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПОСХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ

Директорът на СУ “Елин Пелин“

с адрес гр. Варна ул. „Тодор Влайков“ № 18

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОЦЕДУРА

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПОСХЕМА  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ и СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ЗА  2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 УЧЕБНИ ГОДИНИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г., бр. 36 от 5.05.2017 г., в сила от 5.05.2017 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 43 от 25.05.2018 г., в сила от 23.05.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 20.06.2018 г., бр. 97 от 23.11.2018 г., бр. 18 от 1.03.2019 г., бр. 19 от 5.03.2019 г., в сила от 5.03.2019 г.

На основание чл. 257 ал. 1, чл. 258 ал. 1 и чл. 259 ал. 1 от ЗПУО и в изпълнение на заповед № РД -07- 116 / 08.10.2019  г. на директора на СУ «Елин Пелин» гр. Варна  каним всички заинтересовани лица, отговарящи на долу посочените изисквания, да участват в процедура по подбор на предложения, както следва:

I. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

 1. ”Доставка на мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко” за децата от подготвителните групи и за учениците от I до IV клас за учебните 2019/2020, 2020/2021 г. на СУ „Елин Пелин“ град Варна”;
 2. „Доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ за децата от подготвителните групи и за учениците от I до IV клас за учебните 2019/2020, 2020/2021 г. на СУ „Елин Пелин“ град Варна.“

Участниците следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в обявлението.

Правно основание: Избор на заявител за участие в схема „Училищно мляко” и схема „Училищен плод“ , съгласно чл. 13, ал.2, чл. 13 т.2 и т.3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко”, приета с ПМС №  251 от 27.09.2016г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г. изм. и доп.,бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г.; изм. и доп., бр.36 от 05.05.2017 г., в сила от 05.05.2017г.; изм.,бр.55 от 07.07.2017 г., в сила 07.07.2017г.; изм. и доп.,бр.43 от 25.05.2018г., в сила от 23.05.2018 г., изм. и доп. бр.5З от 26.06.2018г., в сила от 20.06.2018 г., изм. и доп. бр.97 /23.11.2018 г., изм. и доп. бр. 18 от 01.03.2019 г., изм. бр. 19 от 05.03.2019 г.

II. КОЛИЧЕСТВО И ОБЕМ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Срокът за набиране на предложенията е от 08.10.2019 г. до 17.10.2019 г. от 8.30 часа до 16.30 часа;

2. Място на подаване — заместник-дирекцията на СУ “Елин Пелин“ гр. Варна, адрес: ул. „Тодор Влайков“ № 18

3. Броят на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас  включително през 2019-2020 учебна година е 162 броя;

4. Учебните години, за които ще се извършват доставките са 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 г. /3 учебни години/;

5. Максимален брой доставки за всяка учебна година:

–  по схема „Училищен плод“ — 46 бр. доставки;

–  по схема „Училищно мляко” — 50 бр. доставки;

Забележка: Съгл. Чл. 4, ал. 4, т. 9, ДФ „Земеделие” определя броя на доставките по схемите за всяка учебна година

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Спазване на следните нормативни документи и техните изменения:

 1. Закона за храните;
 2. Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и Съвета от 29.04.2004 г., относно хигиената на храните;

З. Регламент (ЕО) №1935/2004 на Европейския парламент и съвета от 27.10.2004 г., относно материалите и предметите ,предназначени за контакт с храните;

 • Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г. изм. и доп.,бр.89 от 11.11.2016г., в  сила от 11.11.2016 г.; изм.и доп.,бр.З6 от 05.05.2017 г., в сила от 05.05.2017г.; изм.,бр.55 от 07.07.2017 г., в сила 07.07.2017г.; изм.и доп.,бр.4З от 25.05.2018г., в сила от 23.05.2018 г.,изм. и доп. бр.5З от 26.06.2018г., в сила от 20.06.2018 г. , изм. и доп. бр.97/2З.11.2018 г., изм. и доп. бр. 18 от 01.03.2019 г., изм. бр. 19 от 05.03.2019 г.;
 • Наредба № 6 /10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години;
 • Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;
 • Наредба №  37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците;
 • Наредба № 8/04.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.

IV. УСЛОВИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1.         Схема „Училищен плод“

1.1. Участникът трябва да притежава собствен или нает обект, регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните

1.2. Участникът доставя само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по Приложение № 1а към чл. 9, ал. 1 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко” приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., изм. и доп. бр. 18 ат  г., изм. бр. 19 от 05.03.2019 г., като извършва до 46 доставки на учебна година.

1.3. Участникът осигурява минимум четири различни вида продукти месечно.

1.4. Участникът доставя плодове и зеленчуци, чието качество отговаря на изискванията, посочени в Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — схема „Училищно плод“ и схема „Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от 27.09.2016г., изм. и доп. бр. 18 от 01.03.2019 г., изм. бр. 19 от 05.03.2019 г.

1.5. Участникът доставя плодовете и зеленчуците почистени, под формата на индивидуално опаковани порции за всеки ученик и с тегло, съгласно Приложение 2 на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — схема „Училищно плод“ и схема „Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от 27.09.2016г., изм. и доп. бр. 18 от 01.03.2019 г., изм. бр. 19 от 05.03.2019 г.

1.6. Доставените плодове и зеленчуци да бъдат съпроводени с документ за качество.

2.          Схема „ Училищно мляко”

2.1. Всички продукти, разпределени по схема „Училищно мляко”, трябва да са произведени в одобрени обекти на територията на Европейския съюз.

2.2. Участникът трябва да притежава собствени или наети с договор транспортни средства, които осигуряват поддържането на хладилната верига без прекъсване на температурния режим.

2.3. Участникът доставя само мляко и млечни продукти, включени в списъка по Приложение №3 към чл. 10,ал.1 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — схема „Училищно плод“ и схема „Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от 27.09.2016г., изм. и доп. бр. 18 от 01.03.2019 г., изм. бр. 19 от 05.03.2019 г. Задължава се да извърши до 50 доставки на учебна година, като най-малко половината от тях са на прясно пастьоризирано или кисело мляко.

Доставките се правят равномерно, не повече от десет на месец.

2.4. Участникът е длъжен да осигури поне три различни продукта месечно, като един от тях е на прясно пастьоризирано мляко.

2.5. Млякото и млечните продукти да са произведени по БДС.

2.6. Участникът доставя продуктите в етикирани индивидуални опаковки и тегло, съгласно Приложение № 3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — схема „Училищно плод“ и схема „Училищно мляко”, приета с ПМС № 251 от 27.09.2016г., изм. и доп. бр. 18 от 01.03.2019 г., изм. бр. 19 от 05.03.2019 г.

2.7. Доставените мляко и млечни продукти да бъдат съпроводени с документ за качество.

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

1. Схема „Училищен плод“

1.1. Предложение с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

1.2. Участникът предоставя регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните

Забележка:

В случай, че обектът за производство и/или търговия с храна не е собствен, срокът на договора за ползване на обекта под наем или на друго правно основание, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение на доставките по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ – до 3 г.

12. Участникът предоставя договор, предварителен договор или писмо за намерение за изпълнение на изискването по чл. 9 ал. 1 за доставка на плодове и зеленчуци, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 год. за създаване и поддържане на Регистър на земеделските стопани, в който се посочва регистрационният номер на земеделския стопанин.

2. Схема „Училищно мляко”

2.1. Предложение с основни данни за участника, кратка презентация за дейността и посочване на схема за която кандидатстват, лице, адрес, електронен адрес и телефон за кореспонденция и контакт, както и опис на приложените документи /представяните ксерокопия на документите се заверяват с „Вярно с оригинала“, подпис и печат/;

2.2. Участникът предоставя регистрационен/регистрационни номер/номера на обект/обекти за производство и/или търговия с храни по чл. 12 от Закона за храните

Забележка:

В случай, че обекта за производство и/или търговия с храна не е собствен, срокът на договора за ползване на обекта под наем или на друго правно основание, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение на доставките по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“ – до 3 г.

2.3. Участникът предоставя  регистрационен/регистрационни номер/номера на транспортното/транспортните средство/средства по чл. 10, ал. 4 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — схема „Училищно плод“ и схема „Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от 27.09.2016г., изм. и доп. бр. 18 от 01.03.2019 г., изм. бр. 19 от 05.03.2019 г.

Заявителят да разполага с минимум едно транспортно средство, предназначено за транспорт на хранителни продукти разполагащо с устройства за поддържане на температурен режим, който осигурява поддържане на хладилната верига, съгласно чл. 4, параграф 3, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 852/2004.и да предостави заверено копие на регистрацията му –съгласно Закона за Българската агенция по безопастност на храните.

Забележка:

В случай, че транспортното средство не е собствено, срокът на договора за ползването му под наем или на друго правно основание, трябва да е не по-кратък от срока за изпълнение на за изпълнение на доставките по Схема „Училищно мляко“ – до 3 г.

2.4. Участникът предоставя  копие на сертификати за производство по БДС стандарт на млечните продукти, които ще бъдат доставяни по Схема ”Училищно мляко”

2.5. Участникът предоставя договор, предварителен договор или писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти от производител, който произвежда продукти, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. 2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения схема „Училищно плод“ и схема „Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от 27.09.2016г., изм. и доп. бр. 18 от 01.03.2019 г., изм. бр. 19 от 05.03.2019 г.

2.6. Участникът ако е производител на мляко и млечни продукти предоставя писмо за намерение за доставка на мляко и млечни продукти собствено производство, отговарящи на изискванията на чл. 10 за заявителите по чл. 13, ал. 1, т. З от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — схема „Училищно плод“ и схема „Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от 27.09.2016г., изм. и доп. бр. 18 от 01.03.2019 г., изм. бр. 19 от 05.03.2019 г.

2.7. Участникът предоставя мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — схема „Училищно плод“ и схема „Училищно мляко”, приета с ПМС №251 от 27.09.2016г., изм. и доп. бр. 18 от 01.03.2019 г., изм. бр. 19 от 05.03.2019 г.

VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

 1. Допустими кандидати, съгласно чл. 13 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“(Наредбата):
 2. еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;
 3. производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и нормативните актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 4 и чл. 10, ал. З от Наредбата,
 1.  Заявителите подават лично или чрез упълномощен представител предложения в учебните заведения в посочения по-горе срок и получават входящ номер. Предложения, получени след срока, не се разглеждат.
 2. След изтичането на посочения по-горе срок за набиране на предложения, директора на учебното заведение назначава комисия, която да разгледа постъпилите заявления за всяка от схемите.
 3. Получаването и разглеждането на предложенията се извършва от комисията, определена от директора, която посочва реда за разглеждане на предложенията и съставя протокол за резултатите от работата си за всека една от схемите по отделно. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, на който представеното предложение е постъпило след изтичане на крайния срок.
 4. Когато в срока, посочен в Раздел VII на настоящото обявление, не са постъпили три предложения за доставка на продуктите по съответната схема или липсва предложение от лице по чл. 13, ал. 1, т.3 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения — схема „Училищно плод“ и схема „Училищно мляко”, комисията извършва избор въз основа на получените в срока на обявлението предложения.
 5. Комисията изготвя и отправя мотивирано предложение до директора на училището за избор на заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко”, при спазване на изискванията на Наредбата. 
 6. Директорът на учебното заведение определя със заповед заявител по съответната схема въз основа на писменото предложение на комисията от протоколите, като посочва избрания заявител, учебните години, за които ще се извършват доставките и максималния брой доставки, за които е избран заявителят за всяка учебна година.
 7. Директорът на учебното заведение предава заповедта на избрания заявител по съответната схема и копие от представените от него документи към представеното предложение. Директорът публикува заповедите за избор на заявителите по схема „Училищно плод“ и схема „Училищно мляко” на интернет страницата на учебното заведение.

Дата на публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на СУ „Елин Пелин“ гр. Варна, от която започва срокът за подаване на предложения – от 08.10.2019 г. до 17.10.2019 г. от 8.30 часа до 16.30 часа.

Обява за отдаване под наем на училищен бюфет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ЕЛИН ПЕЛИН ”

гр. Варна, ул.”Тодор Влайков” №18, тел./факс 052  613 156, тел.  052 613 129,  052 613 142

            На основание чл. 257 от ЗПУО и във връзка със заповед № 1969 /16.06.2014 г. на Кмета на Община Варна за определяне на правила за отдаване под наем на помещения публична общинска собственост за извършване на образователни и учебни дейности с ученици и за осигуряване храненето на учениците

ОБЯВЯВАМ

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА УЧЕНИЧЕСКИ БЮФЕТ,

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ХРАНЕНЕТО УЧЕНИЦИТЕ,

  ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

  НАМИРАЩ СЕ В СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“ гр. Варна

І. Предмет на конкурса

1.Отдаване под наем на ученически бюфет, за организиране на храненето на учениците,  публична общинска собственост.

 Обектът, предмет на настоящия конкурс, следва да се ползва само за посоченото му предназначение – бюфет за организиране и осъществяване на ученическо хранене, не се допуска използването му за други дейности, като не може да се преотдава на трети лица.

2. Начална конкурсна цена на обекта: Определена по действащата „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” приета от Общински съвет гр. Варна с решение № 1197-4,  Протокол № 14 / 02.04.2009 г. в размер 212,71 лева, площ 14 кв.м. и склад към бюфета с площ 6 кв. м.

3. Срок на договора за отдаване под наем на помещение публична общинска собственост за организиране храненето на ученици – 3 /три/  години от подписването на договора.

II. Срок и място за получаване на конкурсната документация

Документите се получават в заместник дирекцията  на СУ „Елин Пелин”

ул. „Т. Влайков” 18 от Светлана Кателиева – ЗДАСД от  08.30 ч. до 16.00 ч всеки работен ден от 20.09.2019 г. до 22.10.2019 г.  Информация на тел. 052 613-129.

III. Размер на депозита за участие в конкурса

1. Депозитът за участие се определя в размер на стартовата месечна наемна цена, определена по действащата  „Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за отдаване под наем на общински нежилищни имоти“.

2. За участие в процедурата, кандидатът предоставя депозит  по сметката на

СОУ „Елин Пелин“ – Варна, както следва: обслужваща банка и IB AN: Централна Кооперативна банка IB AN – BG75 СЕСВ 9790 3324 1220 00 BIC – CECBBGSF

3. Гаранциите на некласираните кандидати се освобождават в срок от 5 работни дни след приключване на процедурата и изтичане на срока за обжалване.

     Депозитът на участника,  отговарящ за спечелената обособена позиция на спечелилия конкурса се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и към нея преди подписване на договора се внася разликата до предложената цена по оферта. Гаранцията се задържа до изтичане на срока на договора. В случай, че от участник в конкурса бъде подадена жалба срещу заповедта на директора за утвърждаване на спечелилите конкурса участници, се задържа и неговият депозит до окончателното приключване на производството по жалбата.

IV. Срок за подаване на конкурсните предложения

1. Документите се внасят до 16.00 ч. на 22.10.2019 г всеки работен ден в заместник дирекцията  на СУ „Елин Пелин“ – Варна ул. „Тодор Влайков” № 18 от  08.30 ч. до 16.00 ч.

2. Достъп за оглед на обекта: от 20.09.2019 г. до 22.10.2019 г. всеки работен ден от 08.30 до 16.00 ч. всеки работен ден в СУ „Елин Пелин“ – град Варна ул. „Тодор Влайков” № 18 в присъствие на домакина на училището.

V. Разглеждане, оценка и класиране на предложенията:

1. Конкурсът ще се проведе на 25.10.2019 г. от 14.00 часа в Дирекцията  на Средно училище „Елин Пелин“ – град Варна ул. „Тодор Влайков” № 18, от комисия, назначена със заповед.

2. Критерият за класиране на офертите е най-високата предложена наемна цена.

VІ. Предложението за участие в конкурса трябва да съдържа:

1. Заявление по образец за участие в конкурса;

2. ЕИК (за еднолични търговци и търговски дружества, регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), съдебно удостоверение за актуалното правно състояние на заявителя (за юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ) или документ за самоличност за физически лица (копие, заверено от участника);

3. За юридически лица и еднолични търговци – съдебни удостоверения, издадени на участника, че:

 • Не е обявен в несъстоятелност;
 • Не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;
 • Не се намира в ликвидация

4. Декларация, по образец, за получаване и запознаване с конкурсните

условия

5. Декларация, по образец, за извършен оглед на обекта;

6. Декларация по образец за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в конкурса

7. Платежен документ за внесен депозит;

8. Удостоверение за липса на задължения по данъчно-осигурителната

сметка от съответното подразделение на Националната агенция за приходите /оригинал или копие, заверено от участника/;

9. Служебна бележка за недължими общински вземания към Община Варна /оригинал или копие, заверено от участника/;

10. Проект на договор, подписан от участника;

11. Свидетелство за съдимост за физическо лице, което ще осъществяват дейността, за която се наема помещението.

12. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик;

13. Презентация на кандидата.

14. Предложение за асортимент от за закуски и напитки, като същият следва да бъде изготвен в съответствие с изискванията на Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците.

15. Референции за изпълнение договори със сходен предмет. Референциите да съдържат дата, изходящ номер, подпис, печат и по възможност телефон за обратна връзка с възложителите.

 VIІ. Условия за представяне и приемане на предложенията:

1.Ще бъдат допуснати до разглеждане, оценка и класиране само предложения, които отговарят на изискванията, определени в документацията.

2.Предложенията са представят в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва име / фирмата /,адрес на участника за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и се отбелязва обекта – предмет на конкурса и обособена позиция, за която се кандидатства. Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с предложението.

3.При приемане на предложенията върху плика се отбелязват поредния входящ номер, датата, часът на постъпването им и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4.Не се приемат оферти и не се разглеждат предложения, които:

 • са подадени след изтичане на крайния срок;
 • са подадени в незапечатан плик или в плик с нарушена цялост;

5.До участие в процедурата не се допуска кандидат, ако е налице някое от следните обстоятелства:

 • представеното предложение не отговаря на предварително определените условия на документацията;
 • не е представен някой от изискуемите документи;

-не съдържат документ за внесен депозит за участие в конкурса;

6.Допълнение      или изменения на подадените офертни документи, както и тяхното оттегляне се допускат до изтичане на срока за подаване на офертите.

Leave a Reply

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com