Обществен съвет

Покана за учредително събрание

Заповед на Директора за поименния състав на Обществения съвет на училището

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към ДГ и училищата

Първо работно заседание на Обществения съвет

Покана

Становище на ОС към СУ „Елин Пелин“ относно предложения план-прием за учебната 2018/2019 г.

Отчет за дейността на ОС към СУ „Елин Пелин“  за  учебната 2017/2018 година

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com