Глава V. Санкции на учениците

Чл. 40. (1) При неспазване на изискванията на настоящия правилник и/или допускане отсъствия по неуважителни причини на учениците се налагат следните санкции:
1. Забележка (чл. 199 ал. 1 т. 1 от ЗПУО) за 10 неизвинени отсъствия и за:
а) внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на ученици и служители;
б) системно явяване без учебни помагала и домашни работи;
в) регистрирани над 3 забележки в дневника, относно несериозно поведение и отношение в процеса на обучение и отразен в протокол разговор с ученика и/или родителя.
2. Преместване в друга паралелка в училището , без смяна на профил и професия,(чл. 199 ал. 1 т. 2 от ЗПУО) за 15 неизвинени отсъствия или:
а) противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми;
б) поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел;
в) пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището.
3. Предупреждение за преместване в друго училище (чл. 199 ал. 1 т. 3 от ЗПУО) за 20 неизвинени отсъствия или:
а) рушене на училищната материално-техническа база и унищожаване на учебна документация;
б) системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение;
в) умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители на СУ “Елин Пелин”;
г) употреба на алкохол и наркотични вещества в прилежащия район на училището;
д) за прояви на физическо и психическо насилие над ученици и служители;
е) разпространяването на наркотични вещества в училището се отнася към противообществените прояви и подлежи на разглеждане и санкциониране от съответната комисия в училището и съвместно с органите на МВР.
4. Преместване в друго училище до края на учебната година (чл. 199 ал. 1 т. 4 от ЗПУО ) за: ученик, получил санкция по т. 3 от чл. 139, допуснал над 20 неизвинени отсъствия и тежки или системни нарушения на Правилника за дейността на училището.
5. Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – прилага се за ученик, навършил 16-годишна възраст (чл. 199 ал. 1 т. от ЗПУО) за над 20 неизвинени отсъствия и други системни или тежки нарушения.
6. Отстраняване на ученика от училище когато се явява в училище с облекло или във вид нарушаващи Правилника за дейността на училището;
7. За ученика с наложена санкция по т. 6 да се осигурят дейности за превенция и преодоляване на проблемното поведение
8. Санкцията по т. 6 не се прилагат за ученици в начален етап Чл. 41. (1) Санкциите се налагат:
– по чл. 39 ал. 1, т. 1 (забележка) и т. 2 (преместване в друга паралелка) със заповед на директора на училището, по мотивирано писмено предложение на класния ръководител – чл. 203 ал. 1 от ЗПУО;
– по чл. 39 ал.1, т. 3 (Предупреждение за преместване в друго училище), т. 4 (Преместване в друго училище до края на учебната година), т. 5 (Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение) се налагат със заповед на директора на училището, по предложение на ПС – чл. 203 ал. 1 от ЗПУО;
– преди налагане на санкция на ученикът се предоставя обща подкрепа за личностно развитие за преодоляване на проблемното поведение
(2) Освен налагане на санкции по чл. 39 ал.1, ученикът може да бъде насочен към консултация и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист
(3) Освен налагането на санкция на ученика задължително се предоставя обща подкрепа за личностното развитие.
(4) Санкцията „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение” се прилага за ученици навършили 16 годишна възраст
(5) Санкциите „предупреждение за преместване в друго училище” и „преместване в друго училище” не се налагат на учениците от началния етап
(6) Санкции не се налагат на ученици когато поведението им е резултат от увреждане на здравето, посочено в медицински документи.
Чл. 42. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция.
Мерките по чл. 41, ал. 2 и ал. 3 се налагат независимо от санкциите, като с тях се цели да се преодолее проблемното поведение на ученика.
(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта на нарушението, както и възрастовите и личностните особености на ученика.
(3) Видът и срокът на дейностите във връзка с мерките по чл. 41, ал. 2 и 3 се определят, като се отчитат и възможностите и ресурсите на училището за осигуряване на условия за извършването им.
(4) санкциите се налагат при спазване на училищна процедура за налагане на санкции Чл. 43. (1) Освен налагането на санкция, в зависимост от причините за проблемното му поведение, на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие, като консултации по учебни предмети, консултации с психолог и/или с педагогически съветник за преодоляване на проблемното поведение, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.
(2) Видът на общата подкрепа по ал. 1 се определя от координиращия екип по чл. 7 съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето.
(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини са в риск от отпадане, педагогическият съветник в училището осъществяват връзката и координират сътрудничеството между училището и семейството и между семейството и обкръжението на учениците.
Чл. 44. (1) Класният ръководител е длъжен да уведоми писмено родителя (настойника) за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на санкции- чл. 204 ал. 1 от ЗПУО;
(2) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199 ал. 1 от ЗПУО директорът уведомява родителя, а в случаите по чл. 199 ал. 1 т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗПУО и териториалните структури за закрила на детето;
(3) Преди налагане на санкциите по чл. 199 ал.1 от ЗПУО директорът или упълномощено от него лице в присъствието на педагогическия съветник изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата свързани с конкретното нарушение;
(4) Родителят, представителят на детето, лицето, което полага грижи за детето има право да присъства на изслушването и да изрази мнение;
(5) Преди налагане на санкция по (чл. 199 ал. 1 т. 3, т.4 и т. 5 от ЗПУО) директорът задължително уведомява отдела за закрила на детето в Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на ученика, представител на който може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и интересите на ученика.
По желание на ученика и на неговите родители дирекция „Социално подпомагане” може да го консултира преди налагане и на останалите мерки.
(6) При необходимост изслушването се извършва от психолог или педагогически съветник.
Чл. 45. (1) В заповедта на директора за налагане на санкциите и мерките се посочва видът на санкциите и/или мерките, срокът и мотивите за налагането им.
(2) Наложените санкции и мерки се отразяват в ученическата книжка и/или личния картон на ученика.
(3) Класният ръководител уведомява родителя (настойника) за наложените на ученика санкции и мерки.
Чл. 46. (1) Санкциите и мерките са срочни – чл. 202 от ЗПУО
(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година.
(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище”, „предупреждение за преместване в друго училище”, „преместване в друго училище” и „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение” са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок те влизат в сила от началото на следващата учебна година.
(4) Санкциите и мерките се заличават с изтичане на срока за който са наложени. Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.
Чл. 47. (1)Ученикът възстановява щетите на училищното имущество в зависимост от участието му в деянието (индивидуално, групово или по класове), както и последствията от неспазване на санитарно-хигиенните и противопожарни норми в училищната сграда;
(2) Директорът на училището със заповед определя комисия, която разглежда противообществените прояви на учениците, съставя протокол и го предава на местната Комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на Детска педагогическа стая.

обратно
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com