Глава XI. Преходни и заключителни разпоредби

1.              Правилникът да дейността на училището се обсъжда всяка година за неговото усъвършенстване и актуализиране, съобразно нормативната уредба.

2.                Настоящият правилник влиза в сила след приемането му от ПС и с него се запознават всички учители, ученици, родители и служители в училището срещу подпис.

3.                Всички учители, служители и ученици на СУ “Елин Пелин”са задължават да спазват разпоредбите в правилника за дейността на училището.

4.                Правилникът е приет на заседание на ПС, Протокол № 20 от 13.09.2018 г.

[button color=“red“ size=“small“ link=“http://elinpelin-varna.com/?page_id=18″ ]обратно[/button]