Глава IV. Права и задьлжения на учениците

Чл. 34. Ученикът има право (чл. 171, чл. 184 ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗПУО):
1. да избира профила на обучението, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми;
2. да избира извънкласни форми на дейност, организирани от училището;
3. да получава информация по въпросите на обучението и професионалното ориентиране от класния ръководител и учителите;
4. да получава консултации при организиране на самостоятелна подготовка;
5. да дава мнения и предложения по отношение на цялостната дейност на училището пред ръководството му чрез своите представители в УС;
6. да избира и да бъде избиран в органите на ученическо самоуправление;
7. да се възпитава и обучава в здравословна и сигурна среда, както и да бъде защитаван при накърняване на личното му достойнство и човешките му права;
8. да ползва безплатно училищната материално-техническата база за развитие на интересите и способностите си;
9. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи резултати в учебната си дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;
10. да се осигурява специална закрила по ЗЗД на деца с изявени дарби (чл. 5, т. 2 от ЗЗД)
11. да потърси закрила по ЗЗД чрез училището.
12. да участва, включително в присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи неговите права и интереси;
13. да участват в различни организирани прояви или изяви, съобразно личните си предпочитания и възможности.
14. да ползва безплатни учебници от училищната библиотека за учениците от ПГ, I –
VII клас и от VIII до XI клас, ако ученикът е от социално слабо семейство и
училищната библиотека разполага с такива учебници.
15. Да получава обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие
Чл. 35. Ученикът е длъжен (чл. 172 от ЗПУО):
1. да изпълнява учебните си задължения;
2. да спазва Правилника на училището, нормите за поведение в училище и обществото;
3. да съхранява авторитета и развива традициите на училището;
4. да опазва и поддържа материално-техническата база на училището в добро състояние при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми;
5. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина – за присъствените форми на обучение
6. да се явява в училище 15 минути преди началото на учебните занятия;
7. да показва личната си карта на охраната на училището при влизане в училищната сграда;
8. да спазва указанията на охраната при нормална и екстремна обстановка в сградата и района на училището и да поддържа със служителите от охраната строго официални служебни отношения;
9. да представя заверена от личния си лекар медицинска бележка с УИН на лекаря на класния ръководител при отсъствие по болест в тридневен срок след явяването си в училище (при неспазване на срока, отсъствията остават неизвинени; да уведомява предварително класния ръководител за отсъствия по семейни причини (до три дни с разрешение на класния ръководител, до седем дни с разрешение на директора) – общо до 10 дни;
10. да заема мястото си в кабинета и се подготви за работа след биенето на първия звънец (закъснение до 20 минути се отбелязва с 1/2 неизвинено отсъствие в предвидената за това графа на дневника на класа); да не напуска сградата на училището без разрешение на представител на Административното ръководство (при отсъствие на учител);
11. да носи винаги и предоставя при поискване от учителите бележник за кореспонденция, ученическата си книжка (бележник) и лична карта; при евентуален отказ, учителят го вписва в съответната графа на дневника на класа (при три вписани забележки класният ръководител се задължава да информира родителите за успеха и поведението на ученика);
12. да спазва установения ред в класните стаи по време на учебните часове и да не пречи на учителя при изпълнение на учебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
13. да не унижава и не накърнява личното достойнството на съучениците си и да не упражнява физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия.
14. да спазва нормите за ползване на спортната база.
15. да изпълнява указанията на главния дежурен учител и на дежурния учител на етаж;
16. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;
17. да не ползва мобилен телефон и други технически средства по време на час без разрешение на учителя;
18. да не носи оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност;
19. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на ЗЗД;
20. да не въвежда външни лица в двора и сградата на училището;
21. да не организира и осъществява политическа и религиозна пропаганда в училище.
22. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;
23. приличен външен вид на ученика изключва явяване на училище с екстравагантни прически, ярък грим, прекалено къси поли и блузи, дълбоки деколтета, пиърсинги и Други;
24. да използва тетрадки, моливи, помагала и други пособия, които да отговарят на възрастта на ученика;
25. неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник е нарушение на дисциплината.
Чл. 36. (1) За системни нарушения по чл. 32 т. 13, т. 16, т. 18 и т. 21 се уведомяват родителите на ученика и местната Комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, ДПС към I РПУ на МВР.
(2) Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо или психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия, се наказват съгласно този правилник и ЗПУО.
(3) Ученици, които системно проявяват насилие и тормоз, се насочват за превенция към Координационния съвет на училището за превенция и противодействие на тормоза между децата и учениците.
Чл. 37. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини (чл. 53 от Наредба за приобщаващо образование):
1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб в който членува, придружена с писмено потвърждение от родител;
2. до три дни в една учебна година с уведомление от родителя и разрешение на класния ръководител;
3. до седем дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба на родителя;
(2) отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие;
(3) закъснение до 20 мин. за два учебни часа без уважителни причини се считат за 1 учебен час неизвинено отсъствие;
Чл. 38. (чл. 22 ал. 5 от Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците) (1) За ученик, обучаван дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета по ЗП, общообразователна подготовка или ЗИП/ИУЧ директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната година;
(2) в случаите по ал.1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са на лице уважителни причини за това;
(3) броят на отсъствията по уважителна причина на ученици със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка;
Чл. 39. За допуснатите отсъствия по чл. 23 класният ръководител своевременно писмено уведомява родителя или настойника на ученика.

[button color=“red“ size=“small“ link=“http://elinpelin-varna.com/?page_id=18″ ]обратно[/button]