Глава III. Права и задължения на педагогическите специалисти

Чл. 25. Изискванията за заемане на учителска длъжност, съгласно придобитото образование и правоспособност се определят с НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.
Чл. 26. Права на педагогическите специалисти (чл. 219 ал. 1 от ЗПУО) Педагогическите специалисти имат право:
(1) да членуват в професионални организации и да участват в работата на регионалните и националните им органи;
(2) да дават мнения и правят предложения по дейността на училището до административните органи в системата на народната просвета;
(3) да получават информация относно възможностите за повишаване на професионалната си квалификация от директора на училището, РУО – Варна и МОН.
(4) да определят методите и средствата за провеждане на образователно- възпитателния процес, като използват интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните технологии.
(5) да участват в класирането на проектите на учебници и при избора на учебник по съответния уч. предмет , по който ще се провежда обучението
(6) да повишават образованието и професионалната си квалификация
(7) да използват училищната МТБ за изпълнение на служебните си задължения
(8) да участват във формирането на политиките за развитие на училището
(9) да бъдат поощрявани и награждавани
(10) да бъдат награждавани за високи постижения в образователния процес Чл. 27. Задължения на педагогическите специалисти (чл. 219 ал. 1 от ЗПУО) Педагогическите специалисти имат задължения:
(1) да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с ДОС и в съответствие с НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
(2) да вписват в дневника на класа ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока (при неспазване на определения срок, часовете се приемат за невзети и учителят се наказва съгласно КТ със заповед на Директора за наказание от финансов характер);
(3) да водят коректно и редовно училищната документация;
(4) да изпълняват определените му задължения според длъжностната характеристика, КТ, нормата за задължителна преподавателска работа и други нормативни актове ;
(5) да опазват живота и здравето на учениците по време на учебно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от него или от училището;
(6) чрез Административното ръководство да уведомяват незабавно общинската служба за социално подпомагане на ученици, нуждаещи се от закрила /чл. 7, ал. 1 от ЗЗД/. Да уведомяват директора за ученици, нуждаещи се от специална закрила /чл. 5 от ЗЗД/;
(7) да участват в работата на ПС и изпълняват решенията му;
(8) да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
(9) да не отклоняват ученици от учебния процес;
(10) да осигуряват необходимия ред в училището чрез избрани и утвърдени форми, да съблюдават графика за дежурство, графика за консултации;
(11) да повишават системно професионалната си квалификация;
(12) да бъдат в училището най-малко 15 минути преди започване на учебните занятия;
(13) да уведомяват Административното ръководство за отсъствие по болест или други уважителни причини по реда определен от КТ предварително;
(14) да не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърняват личното им достойнство;
(15) да предоставят обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на учениците
(16) да подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си /ЗБППМН/;
(17) да не организират и да не осъществяват политическа, религиозна и противодържавна дейност с учениците и колегите си в училище;
(18) да не допускат в работата си форми на дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия;
(19) да водят правилно и да опазват дневника на класа, който е официален документ (за учител, кл. ръководител и отговорника за дневника на класа);
(20) да не използват мобилен телефон по време на учебния час;
(21) да не пушат, да не внасят и употребява алкохол в училището, и прилежащите му територии, както и при провеждане на мероприятия и дейности с ученици;
(22) да се явяват на работа с облекло и вид, които съответстват на положението му;
(23) да информират писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочват към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;
(24) да не внасят в училище оръжие и други предмети, които са източник на повишена опасност;
(25) индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго време, удобно за двете страни;
(26) да преподават учебния предмет на книжовния български език, да общуват с учениците на книжовния български език и да ги подпомагат да усвоят книжовните езикови норми;
(27) да участват в прилагане на механизма за противодействие на тормоза между децата и учениците в училище.
(28) да спазват Етичния кодекс на училището
(29) да не разпространяват информация за ученици, учители от персонален характер, която би могла да наруши правата на детето и човешките права
(30) да спазват разпоредбите на Закона за защита на лични данни и Европейския регламент
Чл. 28. 1. Учителите от ПГ отразяват постиженията на детето в детско портфолио.
2. Съдържанието да включва : рисунки, снимки на нещо,изработено от детето, резултати от входно и изходно равнище.
3. В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава.
4. В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната подготвителна група установява готовността на детето за училище.
5. Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.
(6) сътрудничеството и взаимодействието между родителите и учителите подготвителна група се осъществява чрез родителски срещи и разговори в приемното време
Чл. 29 (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и прояви, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, като учителят е длъжен:
да включи проявата в годишното тематично разпределение по съответния учебен предмет;
същата да е включена в годишния план на училището;
– да получи информирано съгласие от родителите;
– да представи в определените срокове документацията на Директора;
– да представи в определените срокове необходимата документация в РУО -Варна.
– Да осъществи проявата след получено разрешение
(2) За провеждане на организираното посещение или проява/изява се изисква информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците.
(3) За всяка организирана проява, изява или мероприятие в рамките на града, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за
туризма организатора – педагогическия специалист представя предварителна информация в писмен вид за нейното провеждане на директора на училището, която задължително съдържа и информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците.
(4) За всяка организирана проява, изява или мероприятие извън рамките на града, които не са предмет на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма организаторът – педагогическия специалист представя предварителна информация в писмен вид за нейното провеждане на директора на училището, която задължително съдържа и информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците. Заместник директорът на училището ги изпраща по електронен път РУО.
(5) при организиране на ученически екскурзии по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма ако са организирани през учебно време за неповече от три учебни дни за паралелка и се планират в годишния план за дейността на училището
(6) Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7-дневен срок от представяне на информацията по ал. 3 не е постъпило отрицателно мотивирано писмено становище от началника на РУО.
Чл. 30. Педагогическият специалист, който е и класен ръководител има допълнителни задължения:
(1) Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;
(2) Класният ръководител е длъжен в срок от 24 часа да уведоми родителите на ученика след всеки три допуснати отсъствия и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията;
(3) Класните ръководители връчват подписаните ученически книжки в началото на учебната година;
(4) Запознава учениците и родителите с Правилника за дейността на училището и с учебните планове за съответния клас срещу подпис;
(5) Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка, за спазването на училищната дисциплина, за уменията им за общуване с учениците и учителите, като периодично и своевременно информира родителите;
(6) Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема мерки за справяне с тях;
(7) Да консултира родителите за възможностите за обща и допълнителна подкрепа на ученика, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
(8) Да работи за личностното развитие на учениците
(9) Да организира и провежда родителски срещи;
(10) Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката , да провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;
(11) Да участва в процедурите за налагане на санкции на учениците от паралелката;
(12) Да уведомява родителя при обсъждане на налагане на санкция на ученика като спазва процедурата по налагане на санкциите по чл. 204 от ЗПУО и ДОС за приобщаващо образование
(13) Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;
(14) Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите.
(15) Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;
(16) Да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката;
(17) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелките;
(18) На родителска среща класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището.
Чл. 31. Учителите, директорът и заместник директора:
(1) нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.
(2) в едномесечен срок от началото на всяка учебна година подават писмена декларация пред директора на училището, относно обстоятелството дали през предходната година се предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси.
Чл. 32. Учителите и Административното ръководство не носят отговорност за вещи, изгубени от учениците
Чл. 33. /1/ Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в образованието / чл.246 ал.1 и чл.247 от ЗПУО/
/2/ Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на задълженията си със заповед на Директора според Правилата за символите, знаците и почетните звания на СУ „Елин Пелин“, където са посочени условията и критериите за присъждане на почетните знаци, звания и награди

[button color=“green“ size=“small“ link=“http://elinpelin-varna.com/?page_id=18″ ]обратно[/button]