Home / Глава II. Устройство и дейност

Глава II. Устройство и дейност

общообразователна подготовка от първи до дванадесети клас и предучилищна подготовка за 5 и 6 годишни деца (чл. 37, чл. 38 от ЗПУО) и профилирано обучение от девети до дванадесети клас по изкуства с профил хореография./по ЗНП, ППЗНП/, профилирано обучение с разширено изучаване на чужд език профил „Софтуерни и хардуерни науки“ от осми клас и професионално образование с придобиване на III степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език професия „Танцьор“ специалност от професия „Български танци“ от осми клас.

(2) Издава:         удостоверение за задължително предучилищно образование,

удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап, свидетелство за основно образование, удостоверение за завършен гимназиален етап и диплома за средно образование, удостоверение за завършен първи клас и удостоверение за завършен втори клас

Чл. 4. (1) Училището е общинско.

(2) Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.

Чл. 5. Училището се финансира:

с постъпления от републиканския бюджет чрез общината;

–         вноски от общинския бюджет; собствени приходи.

Чл. 6. Собствени приходи се набират чрез: дарения и целеви средства;

чрез инициативи на УС на сдружение “УН – СОУ “Елин Пелин”

–         чрез средства от канцеларски и административни услуги – с решение на ОС Варна и заповед на директора.

Отдаване на помещения под наем , съобразно Заповед на Кмета на Община Варна.

–         Чл. 7. Учебно-възпитателният процес се организира чрез дневно обучение, което се осъществява в рамките на установения учебен ден (чл. 42 ал. 1 от ЗПУО, чл. 6 ал. 5 от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование).

Чл. 8. Според степента на подготовката си, учениците се организират в паралелки от I до XII клас и ПГ, като учениците от първи до четвърти клас са обхванати в групи на целодневна организация на учебния ден, ПГ, V-XII – полудневна организация на учебния ден.

Чл. 9. За учебната 2017/2018 година график на учебното време се определя съгласно чл. 104 ал. 1 и чл. 105 от ЗПУО и заповед № РД 09 – 4130/29.08.2017 г. на МОН.

Чл. 10.(1) Седмичното разписание се съобразява с психофизическите особености на учениците и възможностите на училището; утвърждава от директора на училището, не по- късно от три дни преди започване на всеки учебен срок (чл. 11 ал. 1, ал. 2 от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование);

(2) Всяка наложителна промяна в разписанието се утвърждава от директора (чл. 12 от от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование).

Чл. 11. (1) Организацията на учебния ден за учениците от V-XII клас е полудневна, учебните часове се провеждат само първа смяна (чл. 102 ал. 1 от ЗПУО, чл. 16 от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование)

(2)   Организацията на учебния ден за учениците от I-IV клас е целодневна (чл. 102 ал. 1, ал. 2 от ЗПУО, чл. 17 ал. 1, чл. 18 ал. 1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование)

(3)   Организацията на учебния ден за учениците от ПГ е полудневна (чл. 14 и чл. 16 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование)

Чл. 12. Продължителността на учебния час е:

(1) Подготвителна група – 20-30 минути. Начален час на сутрешния прием на децата 7.30 часа и крайния час на изпращането – 13.30 часа (чл. 16 ал. 1, ал. 2 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование).

 

(2)       Ученици I – XII клас (чл. 7 от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование).

35 минути -1 – II клас 40 минути – III – IV кл.

40 минути – V – XII кл./ При включване на повече от 30 % от учениците от I до VII клас в целодневна организация на учебния ден./

/3/ Разписанието на учебните часове и почивките са определени в Дневния режим на училището. Учебния ден започва в 08.10 часа. Приключва за учениците от V- XII клас до 14.05 ч. За учениците на целодневно обучение – I-II клас – до 18.00 ч., а за учениците от П1 до IV клас – не по-късно от 18.30 ч. Междучасията са по 10 минути и едно от 25 минути. / чл.10 от Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование/.

Чл. 13. Училищната подготовка:

(1)     Общообразователната подготовка се осъществява чрез:

I, II, V, VI и VIII клас задължителни учебни часове, избираеми учебни часове, факултативни часове (чл. 87 ал. 1, ал. 2 от ЗПУО);

III, IV, VII, IX-XII клас – задължителна подготовка, задължително избираема подготовка, свободно избираема подготовка

(2)     профилираща подготовка

–     VIII6 клас профил „Софтуернии хардуерни науки“ – с разширено изучаване на английски език задължителни учебни часове, избираеми учебни часове, факултативни часове

–         IX – XII клас – профил „Изкуства“ – хореография -задължителна подготовка, задължително избираема подготовка, свободно избираема подготовка

(3)     професионална подготовка

–         Villa клас професионално образование с придобиване на III степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език професия „Танцьор“, специалност от професия „Български танци“, професионално направление, “Музикални и сценични изкуства“. Рамкова програма Вариант В6.- задължителни учебни часове, избираеми учебни часове, факултативни часове

Чл. 14 Организацията на обучение се осъществява по училищни учебни планове. Разработват се и се утвърждават за всяка отделна паралелка съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.

(1)     Училищният учебен план се изготвя съобразно рамковите учебни планове, определени от ДОС (чл. 81 ал. 1, ал. 2, чл. 94 ал. 1 от ЗПУО), съобразно с Наредба № 4 от 30.11.2015 г. и Наредба № 6 от 28.05. 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование за Villa клас училищния учебен план се изготвя съобразно рамков учебен план и типов учебен план

(2)     След утвърждаването на учебния план от Директора на училището /Началника на РУО, същият се съхранява най-малко 50 години;

(3)       Учебните програми за ЗИП се съгласуват с експертите в РУО град Варна и се утвърждават от Началника на РУО.

(4)     Учебните програми за ИП се утвърждават от Директора.

(5)          Учебните програми за СИП или факултативни часове се утвърждават от Директора

(6)        С утвърдения учебен план се запознават всички ученици и родители в началото на учебната година срещу подпис.

(7)     Учениците полагат държавни зрелостни изпити по БЕЛ и предмет по избор от ЗП определени с учебния план съгласно държавното образователно изискване за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план / при неположени зрелостни изпити на учениците се издават удостоверения за завършен гимназиален етап за средно образование съгласно чл.56, ал.2 от ППЗНП, чл. 138 ал. 1 от ЗПУО/ При оценка слаб (2) /две/ от държавен зрелостен изпит ученикът може да се яви отново на съответния изпит без ограничения за възраст и брой сесии.

 

Чл. 15. (1) Знанията и уменията на учениците се контролират чрез устни, писмени и практически форми на изпитване, както и чрез тестове при пълно спазване на нормативната уредба (Наредба № 3 от 15. 04. 2003 г. за системата на оценяване, Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците, чл. 118, чл. 119 ал. 1 т. 3, т. 4 и т. 5, чл. 120 от ЗПУО);

(2)     Контролът се осъществява текущо и периодично;

(3)     Текущият контрол се организира от учителите чрез избрани от тях форми на проверка, а периодичният контрол – от учителите, заместник директора, директора и експертите от РУО град Варна;

(4)     Годишните и срочни оценки не са средноаритметични и се оформят въз основа на цялостната работа на ученика по предмета през учебния срок и учебната година;

(5)     По учебните предмети се оформя срочна оценка и се внася в съответната документация; за учебните предмети, които се изучават по един час седмично, се оформя само годишна оценка;

(6)     т. 1 Класни работи се правят по предварително утвърден от директора график, съгласно наредба №3 за системата на оценяване и Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

български език и литература математика

чужди езици / гимназиален етап /;

т. 2 Учениците се уведомяват от учителите по съответния предмет, а родителите – от класния ръководител.

Чл. 16. Завършване на клас ( чл. 122 ал. 1 и чл. 125 от ЗПУО).

(1)    Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от ЗП, ЗИП, общообразователна подготовка и избираема подготовка или профилираната подготовка има годишна оценка най-малко среден (3)

(2)    Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебните предмети от ЗП, ЗИП, общообразователна подготовка и избираема подготовка или профилираната подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече на 2 редовни поправителни сесии през учебната година.

(3)     Поправителни изпити, се организират и провеждат със заповед на

Директора.

(4)    Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ , не са се явили на поправителни изпити по ал.2 , могат да се явят на допълнителна поправителна сесия по ред определен със заповед на директора на училището, но не по късно от 10 октомври.

(5)    Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от ЗП, ЗИП, общообразователна подготовка и избираема подготовка или профилираната подготовка и на поправителните сесии или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа.

(6)    Учениците от последния гимназиален клас които имат оценка слаб(2) по учебен предмет от ЗП, ЗИП или профилираната подготовка не повтарят класа. Могат да се явят на поправителни изпити през януарската поправителна сесия

(7)    За учениците от I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен показател.

(8)    За учениците от II клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен показател.

(9)    За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на ПС определя със заповед условията и реда на оценяване знанията и уменията за учебния срок или учебната година (чл. 37 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от ЗПУО, чл. 37 ал. 1 т. 1 от Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците).

(10)   Ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година е без оформена оценка и няма уважителна причина – чл. 123 от ЗПУО.

(11)   Ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни програми и не постигат държавния образователен стандарт за клас, етап или степен на образование не повтарят класа – чл. 126 от ЗПУО

 

(12) Учениците от I – IV клас не повтарят клас – чл. 122 ал. 3 от ЗПУО.

Чл. 17. (1) Учениците от първи клас, които не са усвоили учебното съдържание, както и ученици от II -IV клас вкл., които имат годишна оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети не повтарят класа – чл. 124 от ЗПУО.

(2) За учениците по ал.1 се организира допълнително обучение по време на

лятната ваканция по ред, определен със заповед на директора. При необходимост

допълнителното обучение може да продължи и през другата учебна година.

Чл. 18. Освобождаване на ученика от физическо възпитание и спорт се осъществява само с документ от лекуващия лекар и ЛКК. Ученикът уплътнява свободните часове с определена програма по предложение на учителя по физическо възпитание, която не застрашава здравословното им състояние. При неприсъствие на ученика в дневника се регистрира неизвинено отсъствие.

Чл. 19. Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VII и XII клас (чл. 33 ал. 1 т. 2 и чл. 35 ал. 1 от Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците), а изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за XII клас, със заповед на директора на училището (чл. 36 от Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците).

Чл. 20. Преместването от непрофилирано обучение в профил хореография четиригодишно обучение става при наличие на свободни места, чрез приравнителни изпити по профилиращите предмети; редът и броят се определя от ПС, съобразно учебния план на паралелката за която се кандидатства и се утвърждава със заповед на директора на училището (чл. 148 ал. 2 от ЗПУО, чл. 32 ал. 1 от Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците). Преместването на учениците се извършва, не по късно от 30/тридесет/ учебни дни преди края на всеки учебен срок.

Чл. 21. Преместването на ученик от хореографска паралелка от I-VII клас става при непокриване на минимума знания и умения по хореография или по здравословни причини, по предложение на хореограф-педагога и класния ръководител след писмено съгласие на родителя и утвърждаване от ПС.

Чл. 22. След завършване на клас и/или степен на образование учениците получават съответен документ (чл. 128, чл. 129., чл. 130 ал. 1 от ЗПУО и Наредба информацията и документите за системата за предучилищното и училищното образование).

Чл. 23. Формите на обучение (чл. 106 ал. 1 от ЗПУО, чл. 30 ал. 1, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование) в СУ „Елин Пелин” са:

1.     дневна (присъствена форма, която се провежда в рамките на установения учебен план – чл. 32 ал. 1 и ал. 2 от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование);

2.    самостоятелна (неприсъствена форма, при която учениците се подготвят изцяло по самостоятелен път, съгласно училищния учебен план, чл. 37 ал. 1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование)

2.1. Организацията на обучението в самостоятелна форма се определя с правилника за дейността на училището (чл. 37 ал. 1 от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование):

–         Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит пред комисия, определена със заповед на директора на училището. Учениците могат да полагат изпит за следващия клас, само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

–         Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на обучение и премине в самостоятелна форма на обучение, продължава обучението си по учебния план, по който е започнал.

–         Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на обучение в профилирана паралелка и премине по собствено желание или решение на ПС в самостоятелна форма на обучение, продължава обучението си по учебен план на непрофилирана паралелка.

2.2 Самостоятелна форма на обучение се организира (чл. 107 ал. 1и ал. 2 от ЗПУО, чл. 37 ал. 2 от Наредба за организацията на дейностите в училищното образование):

 

–    за ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма;

–     за даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на ПС;

–    ненавършили 16 години по препоръка на екипа за подкрепа на личностното развитие;

–     лице навършило 16 години.

2.3. Самостоятелна форма на обучение се организира в три сесии със заповед на Директора.

Чл. 24. Педагогическата дейност е основен вид дейност в СУ “Елин Пелин”. Участници в учебно-възпитателния процес са учителите и учениците, а родителите са партньори на учителите. Настоящият правилник определя правата и задълженията им, които трябва да изпълняват при взаимно уважение.

обратно
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates